Informacja na stronę internetową ost Pustkow

Informacja udostępniana do publicznej wiadomości przez Zakład Produkcyjny Kronospan HPL Sp. z o.o. zlokalizowany w Pustkowie Osiedlu, Pustków Osiedle 59E, 39-206 Pustków 3, zgodnie z art. 261a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2016 poz.672)

KRONOSPAN HPL SP. Z O.O. Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje w produkcji swoich wyrobów substancje niebezpieczne, które podlegają przepisom dotyczącym zakładów o zwiększonym ryzyku. Zgodnie z tymi przepisami działalność Zakładu została zgłoszona do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Zakład opracował i przekazał właściwym organom „System zarządzania bezpieczeństwa” oraz „Program zapobiegania awariom”.

Dążąc do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością powstania poważnej awarii przemysłowej wdrożono w spółce szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W Zakładzie funkcjonuje system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem.

Na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego ryzyko pożaru, wybuchu czy emisji substancji niebezpiecznej jest minimalizowane przez zespół środków technicznych, instalacji wykrywania oraz urządzeń gaśniczych, które umożliwiają sprawne i szybkie wykrycie i eliminację niebezpiecznych stanów pracy całego systemu. Mamy świadomość, że prowadzona przez zakład działalność wiąże się z ryzykiem powstania poważnej awarii przemysłowej i dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczeń, aby zminimalizować występujące ryzyko.

Przedstawione w dalszej części opracowania informacje mają na celu zapoznanie Państwa z występującymi zagrożeniami i zasadami postępowania w przypadku powstania awarii.

1) oznaczenia prowadzącego zakład:

KRONOSPAN HPL SP. Z O.O.

Adres prowadzącego zakład:
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

Kierujący zakładem:
Dyrektor Zakładu - Członek Zarządu
Rainer Doehring

Adres zakładu
Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu
Pustków Osiedle 59E
39-206 Pustków 3
Adres strony internetowej: www.kronospan-hpl.pl

2) potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;

Zgodnie z art. 250. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2016 poz.672) prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Zgłoszenie takie zostało przesłane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 16.05.2016.

Analizę dotyczącą rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie przeprowadzono w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących  o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).
 • Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji.
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

W świetle powyżej przywołanych przepisów, Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu, należący do KRONOSPAN HPL Sp. z o.o. jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym 27.05.2016 roku zostały przesłane do Komendy Powiatowej PSP w Dębicy zaktualizowany „Program Zapobiegania Awariom” oraz „System Zarządzania Bezpieczeństwem”.

Ponadto ze względu na istotne zmiany w zakładzie dotyczące procesów produkcyjnych we wrześniu 2016 roku zaktualizowane zostały: „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”, „Ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem oraz ocena zagrożenia wybuchem.”

3) opis działalności zakładu;

Zakład Kronospan HPL Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wielowarstwowych płyt kompozytowych. W zakładzie odbywa się również drukowanie i lakierowanie wielkoformatowe płyt kompozytowych.

Laminat (HPL, CPL) jest termoutwardzalnym tworzywem warstwowym otrzymanym przez sprasowanie w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia kilku impregnowanych warstw papieru podłożowego oraz impregnowanego papieru dekoracyjnego - który decyduje o wzorze laminatu.

Asortyment produktów wytwarzanych przez KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.:

1) Laminaty dwustronne (kompaktowe),

 • do zastosowań wewnętrznych,
 • do zastosowań zewnętrznych.

2) Laminaty jednostronne:

 • do wtórnego formowania termicznego,
 • standard,
 • trudnopalne.

3) Druk i lakierowanie wielkoformatowe na płytach kompozytowych.

Zakład posiada własną stacją uzdatniania wody, ujęcia wody, kotłownię parową oraz kotłownię olejowego nośnika ciepła wraz z przyłączem i stacją redukcyjną gazu, zapleczem spedycyjnym oraz zapleczem magazynowym surowców i produktów.

W procesie produkcyjnym wyróżnia się następujące fazy:

 1. Rozładunek i magazynowanie żywic,
 2. Dozowanie substancji w stacji IFA,
 3. Impregnacja papieru / przygotowanie materiałów na potrzeby głównego wyrobu,
 4. Prasowanie laminatu / produkcja głównego wyrobu,
 5. Obróbka końcowa laminatu / wyrobu,
 6. Lakierowanie płyt.

3.1 Rozładunek i magazynowanie substancji niebezpiecznych.

Rozładunek substancji z autocysterny odbywa się do jednego z dziewięciu zbiorników znajdujących się w magazynie żywic. Przeładunku dokonuje kierowca autocysterny pod nadzorem pracownika Kronospan HPL posiadającego ukończone szkolenie ADR. Żywice są magazynowane w 9 zbiornikach cylindrycznych. Przetłaczanie żywic ze zbiorników odbywa się układem rurociągowym, w skład którego wchodzi filtr oraz pompa przetłaczająca odpowiednią żywicę do układu dozowania IFA. Zadaniem pomp przetłaczających jest przetłoczenie żywic ze zbiorników bezpośrednio do stacji dozowania IFA.

3.2 Stacja dozowania IFA

Jest to urządzenie służące do wytwarzania mieszanin żywic i dodatków na podstawie zdefiniowanych receptur. Proces mieszania jest całkowicie zautomatyzowany. Przygotowane mieszaniny służą do impregnowania papierów na ciągach impregnacji.

3.3. Impregnacja papieru

Proces impregnacji polega na nasączeniu poprzez zanurzenie w wannie z odpowiednią mieszaniną (dozowaną poprzez stację IFA) rozwijanego z wałka papieru. W strefie suszenia pod wpływem wysokiej temperatury następuje utwardzenie żywicy. Wychodzący z impregnarki papier jest chłodzony, cięty na arkusze lub nawijany na rolki i przekazywany do magazynu papieru.

3.4. Prasowanie laminatu

Kolejnym etapem w procesie produkcyjnym jest przetworzenie zaimpregnowanego wyrobu opisanego w poprzednim podrozdziale. Proces ten to tzw. prasowanie laminatu i odbywa się na prasach.
Podzielone są one na tzw. prasy półkowe, oraz prasy prasowania ciągłego. Na potrzeby produkcyjne eksploatowana jest zakładowa kotłownia parowa, której zadaniem jest zasilanie w parę instalacji do produkcji laminatów oraz dostarczanie ciepła dla potrzeb ogrzewania zakładu. Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym lub olejem opałowym, przy czym olej opałowy jest paliwem rezerwowym.

3.5. Obróbka końcowa laminatu.

Obróbka końcowa to krawędziowanie płyt na pile, frezowanie, szlifowanie oraz pakowanie.
Krawędziowanie płyt ma na celu usunięcie nadmiaru materiału oraz obcięcie płyt na żądany wymiar. Następnie płyty poddawane są procesowi foliowania oraz przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, skąd następuje ich dystrybucja.

3.6 Lakierowanie płyt.

Lakierownie płyt polega na nakładaniu kilku warstw lakieru utwardzanego światłem UV.
Do lakierowania płyt stosowane są nisko lub bezrozpuszczalnikowe lakiery na bazie wody i UV, których stosowanie nie wiąże się z powstaniem atmosfery wybuchowej.

4) charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują;

Z uwagi rodzaj kategorię i ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Pustkowie Osiedlu, zakład uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Decydujący wpływ na powyższe ma fakt znajdowania się na terenie zakładu dwóch toksycznych substancji: żywicy PA 3818L oraz żywicy Resin 5904L.
Wymienione powyżej żywice są substancjami na bazie metanolu, fenolu oraz formaldehydu co powoduje, że są substancjami działającymi toksycznie i szkodliwie na drogi oddechowe, po połknięciu oraz w kontakcie ze skórą.
Ponadto żywica PA 3818L jest produktem wysoce łatwopalnym.

5) informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej,

W przypadku awarii chemicznej, wybuchu, pożaru lub innego zagrożenia, w Zakładzie uruchamiany jest niezwłocznie proces alarmowania, ostrzegania i informowania o zagrożeniach.

Alarmowanie o zagrożeniu chemicznym ma na celu ostrzeżenie ludności oraz umożliwienie jej ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych pomieszczeniach.

System ostrzegania i alarmowania obejmuje:

1. Zawiadomienie służb ratowniczych i organów administracji,
2. Poinformowanie sąsiadujących firm, zakładów o zagrożeniu,
3. Informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,
4. Emisję komunikatów z urządzeń zainstalowanych na pojazdach Straży Pożarnej i Policji.

Sposoby rozgłaszania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Scheme 01

Scheme 02

Ogólne zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny:

- natychmiast schronić się w najbliższym budynku,

- objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,

- osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.

- w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,

- w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,

- należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.