Dotacje - Kronospan

Dotacje


Nazwa Beneficjenta: ULTRA PLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł projektu: „Demonstracja ultra efektywnej hybrydowej technologii produkcji płyt na bazie fornirów drzewnych przełomem na europejskim rynku wyrobów drewnopochodnych”.

Cele projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych, których celem jest demonstracja i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnej hybrydowej technologii wytwarzania płyt na bazie fornirów drzewnych. W celu weryfikacji autorskiej technologii zostanie stworzony demonstrator 5 układów procesowych - zintegrowany z linią pilotażową w zakładzie produkcyjnym - (z uwagi na uwarunkowania technologiczne, metodologiczne i ekonomiczne weryfikacja technologii w mniejszej skali nie jest racjonalna).

Planowane efekty: W wyniku realizacji Projektu zostanie uzyskana technologiczna możliwość wytwarzania wielu rodzajów płyt, w tym sklejki, LVL oraz nowatorskich płyt hybrydowych o rdzeniu z gotowej płyty (5 płyt rdzeniowych) przy zachowaniu energochłonności i materiałochłonności procesu technologicznego. Innowacyjna technologia będzie nosiła znamiona innowacji przełomowej, ponieważ w istotny sposób wpłynie na uwarunkowania rynkowe w branży producentów sklejki i płyt LVL. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi we własnej działalności Spółki na terenie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Chorzelach i będzie bezpośrednią odpowiedzią na szereg zdefiniowanych potrzeb producentów sklejki i LVL w zakresie ograniczenia energo- i materiałochłonności procesów, obniżenia jednostkowych kosztów wytworzenia oraz uelastycznienia procesów produkcyjnych.


Całkowita wartość projektu: 98 245 818,08 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 39 298 327,23 PLN.

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej płyty wiórowej nowego typu przy wykorzystaniu nowatorskiej technologii przygotowania surowca”.

Cele projektu: Przeprowadzenie prac rozwojowych, których celem jest opracowanie niskoemisyjnej lekkiej płyty wiórowej o ponad 60% udziale surowca pochodzącego z recyklingu.

Planowane efekty: W wyniku realizacji Projektu Spółka rozpocznie produkcję zasadniczo ulepszonych wyrobów – lekkich płyt wiórowych, o cechach użytkowych oraz parametrach jakościowych i wytrzymałościowych niespotykanych wśród konkurentów operujących, analogicznie jak Spółka, na rynku globalnym. Wyroby te, jako wypełnienia drzwiowe oraz meblowe charakteryzować się będą wysokimi parametrami fizyko – chemicznymi, w tym: udziałem surowca z recyklingu na poziomie 60%, obniżoną gęstością na poziomie 420 ±20 kg/m3, niską emisyjnością szkodliwego formaldehydu oraz wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, odpowiadając tym samym na występujące na rynkach docelowych zapotrzebowanie (tj. w sektorze stolarki otworowej oraz w branży meblowej).


Całkowita wartość projektu: 17 761 000,28 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 7 104 400,12 PLN.

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Opracowanie bio-hybrydowych żywic termoutwardzalnych pochodzących z odnawialnych źródeł organicznych i modyfikowanych melaminą, przeznaczonych do produkcji warstwowych i bezwarstwowych płyt kompozytowych ”.
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1.

Cele projektu: Opracowanie składu, technologii wytwarzania oraz instalacji do wytwarzania bio-hybrydowej żywicy fenolowoformaldehydowej modyfikowanej melaminą, mającej zastosowanie przy produkcji laminatów stosowanych powszechnie przemyśle meblarskim, charakteryzującą się wydłużoną żywotnością, większą stabilnością podczas procesu impregnacji oraz ograniczeniem zawartości substancji szkodliwych w porównaniu do obecnie produkowanych żywic.

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie bio-hybrydowa żywica termoutwardzalna modyfikowana melaminą, przeznaczona do produkcji płyt kompozytowych o nowych w skali globalnej funkcjonalnościach, otrzymana w wyniku polikondensacji, w której szkodliwy fenol (i odpowiadająca mu w stosunku 1:1 ilość formaldehydu) zostaną zastąpione składnikami pochodzenia naturalnego.


Całkowita wartość projektu: 26 454 089,63 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 10 825 193,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2017– 31.12.2020

 

 

 


Nazwa Beneficjenta: KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, jako strategicznego elementu umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności firmy Kronospan HPL ”.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2

Cele projektu: Inwestycja w środki trwałe prowadząca do rozwoju istniejącego działu badawczo-rozwojowego firmy.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury B+R firma Kronospan HPL wprowadzi na rynek nowe i ulepszone materiały oraz produkty kompozytowe na bazie polimerów termoutwardzalnych o nowych cechach użytkowych. Ponadto wdrożone zostaną autorskie technologie wytwarzania nowych materiałów i tworzyw konstrukcyjnych na bazie polimerów termoutwardzalnych z wykorzystaniem surowców odnawialnych (biokomponentów) w miejsce dotychczasowych surowców kopalnianych.


Całkowita wartość projektu: 1 900 350,00 PLN  

Dofinansowanie projektu z UE: 772 500,00 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.10.2017– 31.12.2020